Deprecated: Function get_magic_quotes_gpc() is deprecated in /home/public/sites/www.jongbeveiliging.nl/wp-includes/load.php on line 656

Notice: Trying to access array offset on value of type bool in /home/public/sites/www.jongbeveiliging.nl/wp-includes/theme.php on line 2245

Deprecated: Function get_magic_quotes_gpc() is deprecated in /home/public/sites/www.jongbeveiliging.nl/wp-includes/formatting.php on line 4388

Deprecated: Function get_magic_quotes_gpc() is deprecated in /home/public/sites/www.jongbeveiliging.nl/wp-includes/formatting.php on line 2448

Deprecated: Function get_magic_quotes_gpc() is deprecated in /home/public/sites/www.jongbeveiliging.nl/wp-includes/formatting.php on line 4388

Deprecated: Function get_magic_quotes_gpc() is deprecated in /home/public/sites/www.jongbeveiliging.nl/wp-includes/formatting.php on line 2448

Deprecated: Function get_magic_quotes_gpc() is deprecated in /home/public/sites/www.jongbeveiliging.nl/wp-includes/formatting.php on line 4388

Deprecated: Function get_magic_quotes_gpc() is deprecated in /home/public/sites/www.jongbeveiliging.nl/wp-includes/formatting.php on line 4388

Deprecated: Function get_magic_quotes_gpc() is deprecated in /home/public/sites/www.jongbeveiliging.nl/wp-includes/formatting.php on line 4388

Deprecated: Function get_magic_quotes_gpc() is deprecated in /home/public/sites/www.jongbeveiliging.nl/wp-includes/formatting.php on line 4388

Deprecated: Function get_magic_quotes_gpc() is deprecated in /home/public/sites/www.jongbeveiliging.nl/wp-includes/formatting.php on line 4388

Deprecated: Function get_magic_quotes_gpc() is deprecated in /home/public/sites/www.jongbeveiliging.nl/wp-includes/formatting.php on line 4388

Deprecated: Function get_magic_quotes_gpc() is deprecated in /home/public/sites/www.jongbeveiliging.nl/wp-includes/formatting.php on line 4388

Deprecated: Function get_magic_quotes_gpc() is deprecated in /home/public/sites/www.jongbeveiliging.nl/wp-includes/formatting.php on line 4388

Deprecated: Function get_magic_quotes_gpc() is deprecated in /home/public/sites/www.jongbeveiliging.nl/wp-includes/formatting.php on line 4388

Deprecated: Function get_magic_quotes_gpc() is deprecated in /home/public/sites/www.jongbeveiliging.nl/wp-includes/formatting.php on line 4388

Deprecated: Function get_magic_quotes_gpc() is deprecated in /home/public/sites/www.jongbeveiliging.nl/wp-includes/formatting.php on line 4388

Deprecated: Function get_magic_quotes_gpc() is deprecated in /home/public/sites/www.jongbeveiliging.nl/wp-includes/formatting.php on line 4388

Deprecated: Function get_magic_quotes_gpc() is deprecated in /home/public/sites/www.jongbeveiliging.nl/wp-includes/formatting.php on line 4388

Deprecated: Function get_magic_quotes_gpc() is deprecated in /home/public/sites/www.jongbeveiliging.nl/wp-includes/formatting.php on line 4388

Deprecated: Function get_magic_quotes_gpc() is deprecated in /home/public/sites/www.jongbeveiliging.nl/wp-includes/formatting.php on line 4388

Deprecated: Function get_magic_quotes_gpc() is deprecated in /home/public/sites/www.jongbeveiliging.nl/wp-includes/formatting.php on line 4388
Algemene voorwaarden - Jong Beveiliging
Deprecated: Function get_magic_quotes_gpc() is deprecated in /home/public/sites/www.jongbeveiliging.nl/wp-includes/formatting.php on line 4388

Deprecated: Function get_magic_quotes_gpc() is deprecated in /home/public/sites/www.jongbeveiliging.nl/wp-includes/formatting.php on line 4388

Deprecated: Function get_magic_quotes_gpc() is deprecated in /home/public/sites/www.jongbeveiliging.nl/wp-includes/formatting.php on line 4388

Deprecated: Function get_magic_quotes_gpc() is deprecated in /home/public/sites/www.jongbeveiliging.nl/wp-includes/formatting.php on line 4388

Deprecated: Function get_magic_quotes_gpc() is deprecated in /home/public/sites/www.jongbeveiliging.nl/wp-includes/formatting.php on line 4388

Deprecated: Function get_magic_quotes_gpc() is deprecated in /home/public/sites/www.jongbeveiliging.nl/wp-includes/formatting.php on line 2448

Algemene voorwaarden

Artikel 1. Definities

Jong Beveiliging Algemene voorwaarden

1.1. In deze algemene voorwaarden worden de hierna volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven of uit de context anders blijkt:

a. Jong Beveiliging: de gebruiker van deze algemene voorwaarden: Jong Beveiliging gevestigd aan de Nieuwstraat 85 te Medemblik, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder KvK-nummer 54995914;

b. opdrachtgever: de wederpartij van Jong Beveiliging;

c. overeenkomst: de overeenkomst tussen Jong Beveiliging en de opdrachtgever;

d. object: het object waarop de werkzaamheden van Jong Beveiliging betrekking heeft.

Artikel 2.

Algemeen

2.1. Deze algemene voorwaarden gelden voor iedere overeenkomst tussen Jong Beveiliging en de opdrachtgever.
2.2. De onderhavige algemene voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met Jong Beveiliging, voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.
2.3. Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk of elektronisch zijn overeengekomen.
2.4. De toepasselijkheid van eventuele inkoop of andere voorwaarden van de opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
2.5. Indien een of meerdere van de bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. Jong Beveiliging en de opdrachtgever zullen dan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij voor zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht worden genomen.
Artikel 3. Aanbiedingen en offertes

3.1. Alle aanbiedingen en offertes zijn vrijblijvend, tenzij anders is aangegeven.
3.2. De opdrachtgever staat in voor de juistheid en volledigheid van de door of namens hem aan Jong Beveiliging opgegeven eisen en specificaties en andere gegevens waarop Jong Beveiliging haar offerte baseert.
3.3. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.
3.4. Kennelijke fouten of vergissingen op de website en in folders of publicaties van Jong Beveiliging binden Jong Beveiliging niet.
3.5. Voor de opdrachtgever zijnde een consument zijn de vermelde prijzen of tarieven inclusief btw.
3.6. Voor de opdrachtgever zijnde een bedrijf zijn de vermelde prijzen of tarieven exclusief btw.
Artikel 4. Totstandkoming van de overeenkomst

4.1. De overeenkomst komt tot stand op het moment dat de opdrachtgever het aanbod van Jong Beveiliging schriftelijk of via de e-mail heeft aanvaard.

Artikel 5. Looptijd van de overeenkomst en opzegging

5.1. Indien met de opdrachtgever een duurovereenkomst is aangegaan, dan zijn, naast de andere bepalingen van deze algemene voorwaarden, de bepalingen van dit artikel van toepassing.
5.2. Met de opdrachtgever zijnde een consument wordt de overeenkomst aangegaan voor de bepaalde tijd van een jaar. Na het verstrijken van de looptijd wordt de overeenkomst telkens automatisch met 1 jaar verlengd. Beide partijen kunnen de overeenkomst na het eerste contractjaar te allen tijde opzeggen. Opzegging dient schriftelijk te geschieden en met inachtneming van een opzegtermijn van 1 maand.
5.3. Met de opdrachtgever zijnde een bedrijf wordt de overeenkomst aangegaan voor de bepaalde tijd van 1 jaar. Na het verstrijken van de looptijd wordt de overeenkomst telkens automatisch met 1 jaar verlengd, tenzij een van de partijen de overeenkomst overeenkomstig artikel 5.4 opzegt.
5.4. Partijen kunnen de overeenkomst die is aangegaan voor 1 jaar tegen het einde van de looptijd opzeggen. Opzegging dient schriftelijk te geschieden uiterlijk 3 maanden voor het einde van de looptijd. De beƫindiging van de looptijd gaat in per einde contractjaar waarin de opzegging is ontvangen, of, indien de opzegging niet uiterlijk 3 maanden voor het einde van het loopjaar is ontvangen, tegen het einde van het daarop volgende contractjaar.
Artikel 6. Uitvoering van de overeenkomst

6.1. Jong Beveiliging zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. Jong Beveiliging zal de van overheidswege gestelde voorschriften en (veiligheids)eisen die van toepassing zijn op de door haar te verrichten werkzaamheden naleven. De verbintenis betreft een inspanningsverplichting.
6.2. Jong Beveiliging heeft het recht bij de uitvoering van de overeenkomst, zonder kennisgeving aan de opdrachtgever, derden in te schakelen, goederen van derden te betrekken, diensten van derden af te nemen en de overeenkomst geheel of gedeeltelijk door derden te laten verrichten en de hieraan verbonden kosten aan de opdrachtgever door te berekenen.
6.3. Jong Beveiliging zal de opdrachtgever op de hoogte houden van de uitvoering van de opdracht en hem desgevraagd alle relevante inlichtingen verstrekken.
6.4. De medewerkers van Jong Beveiliging dan wel de door haar ingeschakelde derden dragen tijdens het uitvoeren van de werkzaamheden de bedrijfskleding van Jong Beveiliging, tenzij vooraf schriftelijk anders is overeengekomen.
6.5. Waarschuwingen en/of meldingen zal Jong Beveiliging verrichten aan de contactpersonen of instanties die door de opdrachtgever zijn opgegeven. Jong Beveiliging is niet verantwoordelijk voor het handelen dan wel nalaten van deze contactpersonen of instanties na de gedane waarschuwing of melding.
6.6. Indien Jong Beveiliging aan de opdrachtgever surveillancediensten levert, is het mogelijk dat Jong Beveiliging gedurende de surveillancediensten ook surveilleert bij andere opdrachtgevers. Dit heeft tot gevolg dat de surveillance niet constant wordt uitgevoerd. Jong Beveiliging kan er dan ook niet verantwoordelijk voor worden gesteld dat er geen actie wordt ondernomen dan wel dat er geen melding wordt gemaakt ten behoeve van het object in de periode dat Jong Beveiliging tijdens haar surveillanceronde niet bij de opdrachtgever surveilleerde.
6.7. Indien Jong Beveiliging een strafbaar feit constateert, dan is Jong Beveiliging gerechtigd daarvan aangifte te doen ook indien de aangifte tot nadelige gevolgen voor de opdrachtgever kan leiden.
6.8. Ter voorkoming van het onnodig waarschuwen van de politie bij een vals alarm, is Jong Beveiliging gerechtigd de alarmmelding eerst bij de opdrachtgever te controleren.
6.9. Jong Beveiliging zal de (huis)regels die betrekking hebben op het object in acht nemen, voor zover de uitvoering van de opdracht dat toelaat.
Artikel 7. Verplichtingen van de opdrachtgever

7.1. De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens en materialen, waarvan Jong Beveiliging aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan Jong Beveiliging ter beschikking worden gesteld. De opdrachtgever dient Jong Beveiliging tijdig alle sleutels en toegangscodes te verstrekken en Jong Beveiliging alle autorisaties te verlenen die nodig zijn om de te verrichten werkzaamheden naar behoren uit te voeren. Indien dit niet tijdig of niet overeenkomstig de afspraken geschiedt, is de opdrachtgever hiervoor verantwoordelijk.
7.2. Indien de door de opdrachtgever aangeleverde gegevens onvolledig en/of onjuist zijn, komt dit volledig voor rekening en risico van de opdrachtgever. De opdrachtgever is verantwoordelijk voor de door of namens hem verstrekte materialen.
7.3. De opdrachtgever draagt er zorg voor dat de medewerkers van zijn organisatie dan wel door hem ingeschakelde derden die bij de werkzaamheden betrokken zijn, tijdig beschikbaar zijn.
7.4. Indien door Jong Beveiliging of door Jong Beveiliging ingeschakelde derden in het kader van de opdracht werkzaamheden worden verricht in of bij het object, dan draagt de opdrachtgever kosteloos zorg voor de door die medewerkers in redelijkheid gewenste faciliteiten, zoals, maar zeker niet beperkt tot, communicatiemiddelen, sanitair en verlichting.
7.5. De opdrachtgever dient ervoor zorg te dragen dat het object en alle materialen die hij aan Jong Beveiliging ter beschikking stelt dan wel die in of bij het object aanwezig zijn zich in zodanige staat bevinden dat Jong Beveiliging tijdens de uitvoering van de werkzaamheden geen schade lijdt.
7.6. De opdrachtgever is gehouden Jong Beveiliging onverwijld te informeren omtrent feiten en omstandigheden die in verband met de uitvoering van de overeenkomst van belang kunnen zijn. Tevens dient de opdrachtgever Jong Beveiliging te informeren over situaties die mogelijk een gevaar kunnen opleveren voor Jong Beveiliging.
7.7. De opdrachtgever dient zich te onthouden van gedragingen welke het Jong Beveiliging onmogelijk maakt de overeenkomst naar behoren uit te voeren. De opdrachtgever dient Jong Beveiliging de gelegenheid te geven de overeenkomst uit te voeren onder omstandigheden die voldoen aan de wettelijke (veiligheids)eisen.
7.8. Indien Jong Beveiliging gedurende de opdracht sleutels of toegangscodes van het object kwijtraakt, dan stelt Jong Beveiliging de opdrachtgever daarvan zo spoedig mogelijk in kennis. Na deze melding is de opdrachtgever verplicht onverwijld zorg te dragen voor vervanging van de sloten en/of toegangssystemen en de nieuwe sleutels of toegangscodes aan Jong Beveiliging ter beschikking te stellen.
7.9. De opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor een goedwerkend alarmsysteem, voor het op juiste wijze gebruiken van het systeem en voor het tijdig in- en uitschakelen van dit systeem.
7.10. De opdrachtgever vrijwaart Jong Beveiliging voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en welke aan de opdrachtgever toerekenbaar is.
Artikel 8. Wijzigingen en meerwerk

8.1. Indien de overeenkomst op verzoek van de opdrachtgever wordt uitgebreid of gewijzigd, dan kan dat tot meerkosten leiden. De opdrachtgever wordt zo spoedig mogelijk op de hoogte gesteld van de meerkosten.
8.2. Indien het door de opdrachtgever beoogde resultaat alleen door het verrichten van meerwerk door Jong Beveiliging kan worden gerealiseerd, dan zal Jong Beveiliging in overleg treden met de opdrachtgever over het te verrichten meerwerk en de vergoeding daarvoor.
Artikel 9. Honorarium

9.1. Indien geen vast honorarium is overeengekomen, dan zal het honorarium worden vastgesteld op grond van de tarieven van Jong Beveiliging. Het honorarium wordt berekend volgens de gebruikelijke tarieven van Jong Beveiliging, geldend voor de periode waarin de werkzaamheden worden verricht.
9.2. Jong Beveiliging is gerechtigd een vast overeengekomen honorarium te verhogen wanneer tijdens de uitvoering van de werkzaamheden blijkt dat de oorspronkelijk overeengekomen dan wel verwachte hoeveelheid werk in zodanige mate onvoldoende werd ingeschat bij het sluiten van de overeenkomst, en zulks niet toerekenbaar is aan Jong Beveiliging, dat in redelijkheid niet van Jong Beveiliging mag worden verwacht de overeengekomen werkzaamheden te verrichten tegen het oorspronkelijk overeengekomen honorarium.
9.3. Jong Beveiliging is gerechtigd haar uurtarieven te wijzigen. De opdrachtgever zijnde een consument is in geval van een verhoging van het uurtarief gerechtigd de overeenkomst te ontbinden indien het tarief wordt verhoogd binnen 3 maanden na het aangaan van de overeenkomst. De opdrachtgever is niet gerechtigd tot ontbinding indien de bevoegdheid tot verhoging van het tarief voortvloeit uit een bevoegdheid ingevolge de wet.
9.4. Jong Beveiliging zal de opdrachtgever het voornemen tot verhoging van het tarief schriftelijk of elektronisch kenbaar maken. Jong Beveiliging zal daarbij de omvang van en de datum waarop de verhoging zal ingaan, vermelden.
9.5. De kosten voor alarmopvolging worden ook aan de opdrachtgever in rekening gebracht indien er sprake is van een zogenaamd vals alarm.
Artikel 10. Klachten en verjaring

10.1. Klachten over uitgevoerde werkzaamheden dienen binnen een redelijke termijn nadat de werkzaamheden zijn verricht aan Jong Beveiliging kenbaar te worden gemaakt.
10.2. Na het indienen van de klacht dient de opdrachtgever Jong Beveiliging de gelegenheid tegeven de gegrondheid van de klacht te onderzoeken.
10.3. Vorderingsrechten en andere bevoegdheden van de opdrachtgever uit welke hoofde ookjegens Jong Beveiliging vervallen in ieder geval na het verstrijken van 1 jaar vanaf het moment waarop zich een feit voordoet dat de opdrachtgever deze rechten en/of bevoegdheden jegens Jong Beveiliging kan aanwenden, met dien verstande dat voor de opdrachtgever zijnde een consument een verjaringstermijn van 2 jaar geldt.
Artikel 11. Annulering

11.1. Indien de opdrachtgever de opdracht annuleert, dan worden annuleringskosten aan de opdrachtgever in rekening gebracht. Deze annuleringskosten bedragen:
bij annulering 24 uur of langer voor de aanvang van de werkzaamheden: 20% van de overeengekomen vergoeding voor de opdracht;
bij annulering korter dan 24 uur voor de aanvang van de werkzaamheden: 50% van de overeengekomen vergoeding voor de opdracht.
11.2. Bovengenoemde kostenregeling doet niet af aan de mogelijke aansprakelijkheid van deopdrachtgever voor de schade die voortvloeit uit de annulering.
Artikel 12. Facturatie en betaling

12.1. Facturatie geschiedt vooraf, tenzij anders is overeengekomen.
12.2. De opdrachtgever dient de van Jong Beveiliging ontvangen facturen te betalen binnen 14 dagen na de factuurdatum.
12.3. Indien de opdrachtgever niet tijdig betaalt, dan kan Jong Beveiliging de uitvoering van de werkzaamheden opschorten totdat het volledige openstaande factuurbedrag is betaald. Jong Beveiliging is niet aansprakelijk voor de eventuele schade die de opdrachtgever lijdt door deze opschorting. De opdrachtgever wordt schriftelijk of via de e-mail van een dergelijke opschorting op de hoogte gesteld.
12.4. Indien de opdrachtgever in gebreke blijft in de betaling binnen de gestelde betalingstermijn, de automatische incasso niet kan worden uitgevoerd of wordt gestorneerd, dan is de opdrachtgever, na door Jong Beveiliging ten minste eenmaal te zijn aangemaand om binnen een redelijke termijn te betalen, van rechtswege in verzuim. In dat geval is de opdrachtgever, vanaf de datum waarop de verschuldigde som opeisbaar is geworden tot aan het tijdstip van betaling de wettelijke rente verschuldigd. Daarnaast komen alle kosten van invordering, nadat de opdrachtgever in verzuim is, zowel gerechtelijk als buitengerechtelijk, ten laste van de opdrachtgever, voor zover de wet dat toelaat.
12.5. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van de opdrachtgever zijn de vorderingen van Jong Beveiliging op de opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar.
Artikel 13. Opschorting en ontbinding

13.1. Jong Beveiliging is bevoegd werkzaamheden op te schorten / de overeenkomst te ontbinden, indien de opdrachtgever de verplichtingen uit de overeenkomst niet nakomt en de opdrachtgever geen gehoor heeft gegeven aan een gestuurde ingebrekestelling.
13.2. Voorts is Jong Beveiliging bevoegd de overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet mag worden verwacht.
13.3. Jong Beveiliging is bevoegd de nakoming van de verplichtingen voortvloeiende uit de overeenkomst op te schorten, indien na het sluiten van de overeenkomst Jong Beveiliging ter kennis is gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de opdrachtgever de verplichtingen niet zal nakomen.
13.4. Jong Beveiliging is bevoegd de overeenkomst te ontbinden, indien de opdrachtgever surseance van betaling verzoekt of deze aan de opdrachtgever wordt verleend, ingeval de opdrachtgever failliet wordt verklaard of een verzoek daartoe wordt ingediend, ingeval de opdrachtgever niet in staat is aan zijn schulden te voldoen, overgaat tot beƫindiging of liquidatie van zijn bedrijf, onder curatele wordt gesteld, of ingeval een bewindvoerder of curator wordt benoemd.
Artikel 14. Aansprakelijkheid

14.1. Jong Beveiliging kan niet gehouden worden tot het vergoeden van enige schade, die een direct of indirect gevolg is van:
een gebeurtenis, die in feite buiten haar macht ligt en aldus niet aan haar doen en/of laten kan worden toegeschreven, zoals o.a. omschreven in artikel 15;
enige daad of nalatigheid van de opdrachtgever, diens ondergeschikten, dan wel andere personen, die door of vanwege de opdrachtgever te werk zijn gesteld.
14.2. Jong Beveiliging kan nimmer aansprakelijk worden gesteld voor de gevolgen van storingen of gebreken aan het alarmsysteem van de opdrachtgever en/of de verbinding, door welke oorzaak ook. Tevens is Jong Beveiliging niet aansprakelijk voor het niet dan wel niet naar behoren functioneren van de door de opdrachtgever ingeschakelde meldkamer.
14.3. Indien de opdrachtgever in gebreke mocht komen in de deugdelijke nakoming van hetgeen waartoe hij jegens Jong Beveiliging gehouden is, dan is de opdrachtgever aansprakelijk voor alle schade aan de zijde van Jong Beveiliging daardoor direct of indirect ontstaan.
14.4. Jong Beveiliging is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, doordat Jong Beveiliging is uitgegaan van door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige informatie.
14.5. De opdrachtgever is gehouden alle schade te vergoeden die Jong Beveiliging lijdt of die door Jong Beveiliging ingezette medewerkers lijden ontstaan als gevolg van omstandigheden, waarvan de opdrachtgever op de hoogte was of redelijkerwijs had kunnen zijn en waarvan hij Jong Beveiliging niet in kennis heeft gesteld.
14.6. Jong Beveiliging aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid indien tegen het advies van Jong Beveiliging in, de opdrachtgever eist dat er toch bepaalde werkzaamheden doorgang moeten vinden.
14.7. Jong Beveiliging kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade die inherent is aan dan wel onvermijdelijk is bij het door Jong Beveiliging op correcte wijze uitvoeren van de overeenkomst.
14.8. Jong Beveiliging is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.
14.9. Indien Jong Beveiliging aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van Jong Beveiliging beperkt tot het bedrag van de door de verzekeraar van Jong Beveiliging gedane uitkering. Indien de verzekeraar in enig geval niet tot uitkering overgaat of de schade niet door de verzekering wordt gedekt, is de aansprakelijkheid van Jong Beveiliging beperkt tot het factuurbedrag, althans tot dat gedeelte van de overeenkomst waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
14.10. De in deze algemene voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Jong Beveiliging of haar ondergeschikten.
Artikel 15. Overmacht

15.1. Als gebeurtenissen die in feite buiten de macht van Jong Beveiliging liggen, dan wel niet aan haar doen en/of laten kunnen worden toegeschreven, worden in elk geval beschouwd: onwerkbaar weer als gevolg van welke weersomstandigheden dan ook; belemmeringen door derden, die van overheden inbegrepen; belemmeringen in het vervoer; gehele of gedeeltelijke werkstakingen, oproeren, oorlogen of oorlogsgevaren; branden, storingen en ongevallen in het bedrijf van Jong Beveiliging; het verbranden van middelen van vervoer van Jong Beveiliging, het optreden van storingen daaraan, het betrokken raken bij ongevallen daarvan; het opleggen van heffingen, of het nemen door de overheid van andere maatregelen, wijzigingen in feitelijke omstandigheden teweeg brengende.
15.2. In geval van overmacht zal Jong Beveiliging niet gehouden kunnen worden tot het vergoeden van enige schade als een direct of een indirect gevolg daarvan en zal zij tevens ontheven zijn van haar verplichting tot het uitvoeren van de overeengekomen werkzaamheden. Het zal van de omstandigheden van het geval afhangen of dat geheel, dan wel gedeeltelijk het geval zal zijn en zal blijven, dan wel of er slechts sprake zal zijn van een opschorting van uitvoering. Bij een zich voordoende mogelijkheid om alsnog en/of gewijzigd uit te voeren, zullen zowel Jong Beveiliging als de opdrachtgever, eventueel onder aanpassing van de door de opdrachtgever te betalen bedragen, gehouden zijn om die te benutten.
15.3. Voor zover Jong Beveiliging ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk haar verplichtingen uit de overeenkomst is nagekomen of deze zal kunnen nakomen en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is Jong Beveiliging gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te declareren.
Artikel 16. Intellectuele eigendomsrechten

16.1. De intellectuele eigendomsrechten op door Jong Beveiliging verstrekte bescheiden, zoals rapporten, advies, ontwerpen, schetsen, beschrijvingen, tekeningen, software e.d. blijven berusten bij Jong Beveiliging. De betreffende bescheiden zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door de opdrachtgever en mogen niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Jong Beveiliging worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt, of ter kennis van derden worden gebracht.

Artikel 17. Geheimhouding

17.1. Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. De partij die vertrouwelijke informatie ontvangt, zal deze slechts gebruiken voor het doel waarvoor deze verstrekt zijn.

Artikel 18. Slotbepalingen

18.1. Van toepassing is steeds de versie van de algemene voorwaarden zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst, tenzij de opdrachtgever na het sluiten van de overeenkomst de gelding van een herziene versie van de algemene voorwaarden heeft aanvaard.
18.2. Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.
18.3. Op elke overeenkomst tussen Jong Beveiliging en de opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.
18.4. Alle geschillen ter zake van overeenkomsten tussen de opdrachtgever en Jong Beveiliging worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement waar Jong Beveiliging gevestigd is. Indien Jong Beveiliging een beroep doet op dit artikel, dan heeft de opdrachtgever zijnde een consument de mogelijkheid om binnen 1 maand voor de volgens de wet bevoegde rechter te kiezen.

Algemene voorwaarden Abonnement Alarmopvolging


Deprecated: Function get_magic_quotes_gpc() is deprecated in /home/public/sites/www.jongbeveiliging.nl/wp-includes/formatting.php on line 4388

Deprecated: Function get_magic_quotes_gpc() is deprecated in /home/public/sites/www.jongbeveiliging.nl/wp-includes/formatting.php on line 4388
Beveiliging

Beveiliging

Verkeersregelaars

Verkeersregelaars

Video & Service centrale

Video & Service centrale

Personenalarmering

Personenalarmering

Nieuwsbrief

Jong beveiliging

Aambeeld 7B
1671 NT Medemblik (NL)

T: + 31(0) 227 76 00 00
E: info@jongbeveiliging.nl

K.v.k. 54995914
Ministerie van Justitie
ND 3679


Deprecated: Function get_magic_quotes_gpc() is deprecated in /home/public/sites/www.jongbeveiliging.nl/wp-includes/formatting.php on line 4388

Deprecated: Function get_magic_quotes_gpc() is deprecated in /home/public/sites/www.jongbeveiliging.nl/wp-includes/formatting.php on line 4388

Deprecated: Function get_magic_quotes_gpc() is deprecated in /home/public/sites/www.jongbeveiliging.nl/wp-includes/formatting.php on line 4388

Deprecated: Function get_magic_quotes_gpc() is deprecated in /home/public/sites/www.jongbeveiliging.nl/wp-includes/formatting.php on line 4388

Deprecated: Function get_magic_quotes_gpc() is deprecated in /home/public/sites/www.jongbeveiliging.nl/wp-includes/formatting.php on line 4388

Deprecated: Function get_magic_quotes_gpc() is deprecated in /home/public/sites/www.jongbeveiliging.nl/wp-includes/formatting.php on line 4388